• Gratis frakt över 500 SEK
Sjöstrand Coffe

Vårt koncept är byggt av en familj med passion för hållbarhet, design – och självklart – riktigt gott kaffe. Vi vill vara en inspiration för en grönare livsstil med enkla, men banbrytande innovationer.

  • Gratis frakt över 500 SEK

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://sjostrandcoffee.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

Kallelse till bolagsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl 10.00.

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021 och dels genom att senast den 23 april 2021 klockan 12:00 ha avge sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Bolaget har vid kommande stämma 25 228 998 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 24 428 998 st av serie B.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.sjostrandcoffee.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 23 april 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till Sjöstrand Coffee Int AB, Box 12127, 102 24 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected].

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sjöstrand Coffee Int AB (publ) Box 12127, 102 24 Stockholm, eller per e- post till [email protected] (ange “Sjöstrand Coffee Int AB (publ), årsstämma 2021” som rubrik) senast den 16 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.sjostrandcoffee.com) senast den 21 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.com senast 3 veckor innan bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
8. Beslut
a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Ordförande och protokollförare (punkt 2)

Till ordförande föreslås Fredrik Petersson och till protokollförare föreslås Jenny Kessler- Mertsch.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Det föreslås en justeringsman. Till justeringsman föreslås John Ekeberg.

Fastställande av arvoden (punkt 9)

Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara 30 000 kr och till Ordförande ytterligare 30 000 kr.

Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås: Fredrik Petersson (omval), Michael Steinle (omval), Jenny Kessler Mertsch (omval), Gunnar Steinn Jonsson (nyval) och Johanna Krook (nyval). Fredrik Petersson föreslås till styrelsens ordförande (omval).

Till revisor föreslås Anneli Richardson, RSM (omval).
Nedan en kort presentation av de respektive föreslagna nya styrelsemedlemmarna.

Gunnar Steinn Jonsson

Gunnar Steinn Jonsson är ägare och VD i Halba ehf. på Island. Halba är Sjöstrands distributör på Island och Gunnar har mångårig erfarenhet av att arbeta med försäljning och utveckling av Sjöstrands produkter. Gunnar är utbildad inom Engineering Management från Reykjavík University. Gunnar Steinn har varit och är professionell handbollsspelare sedan 2009 och spelat på högsta nivå i Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland och även varit med i det isländska landslaget.

Johanna Krook

Johanna Krook är idag Head of marketing på medicinteknikföretaget Coloplast och har en bred erfarenhet inom konsumentmarknadsföring och FMCG, både från Sverige och utomlands. Hon har en bakgrund med tjänster som tex marknadschef på Nespresso, NJIE och Essity och har förutom en kärlek till kaffe även ett stort intresse för ledarskapsfrågor och byggandet av välmående, högpresterande team. Johanna är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på marknadsföring. Johanna är oberoende till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

/Styrelsen Stockholm mars 2021

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway